Kvalitet och miljö

Värmlandsschakts arbete styrs alltid utifrån av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och motiverat ur miljösynpunkt. Allt sammanvägt på ett så smart sätt som möjligt.

I Värmlandsschakt arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och våra system ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 

Miljö

Eftersom vi lever och verkar inom en bransch som riskerar att slita väldigt mycket på jordens resurser är ansvarsfrågan väldigt viktig och central för vår verksamhet. För oss manifesteras det i ett hållbarhets- och återvinningsarbete som genomsyrar allt vi gör, från egna återvinningsstationer till eco-driving. Vi ska minimera miljöbelastningen utifrån givna förutsättningar, och vi ska prioritera bästa möjliga miljöklass vid investeringar. Vi försöker också hela tiden ha ett kretsloppstänkande – kan något återvinnas eller återanvändas ska det göras.

Kvalitet

Vår storlek är vår största tillgång när det kommer till kvalitet. Värmlandsschakt består av 100 samverkande företag runt om i hela Värmland, men det som utgångspunkt och den expertisen vi och våra medlemmar besitter ser vi till att utföra det vi åtar oss. Att leverera rätt kvalitet och information är något som vi prioriterar högt, och vi vill ha långa och varaktiga relationer med våra kunder. Alla handlingar som finns tillgängliga för kunden ska vara korrekta och uppfylla kundens behov.

Arbetsmiljö och trafiksäkerhet

För oss går en god arbetsmiljö ihop med en hög trafiksäkerhet. Vi jobbar aktivt med att se till att våra fordon är utrustade med rätt säkerhetsutrustning och genomför kontinuerligt säkerhetskontroller på våra fordon. Allt för att arbetet ute på vägarna ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi verkar inom en bransch med många risker, med anledning av det ser vi till att säkerhetsåtgärder vidtas på våra uppdrag och arbetar aktivt med olika former av skadeförebyggande åtgärder. Självklart med våra medarbetares och kollegors fysiska och psykiska mående i första rummet.

Vi ska alltid uppfylla de lagkrav och andra krav som berör verksamheten, och se till att personal och medlemmar genom kontinuerlig information och utbildning har kompetens för att aktivt delta i att utveckla våra tjänster.

Certifikat

Värmlandsschakt är som företag kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Våra godstransporter är hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport, vilket innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Ladda ner våra certifikat här.